บริษัท อี. เอ็ม. ซี. การช่าง จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารงานโครงการและเป็นที่ปรึกษาโครงการ
ลงานล่าสุด
งานออกแบบ
งานก่อสร้าง-ต่อเติม
งานระบบประกอบอาคาร
งานเฟอร์นิเจอร์